אחריות מקצועית

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
מדי יום עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, חשמלאים, טכנאים ובעלי מקצועות חופשיים אחרים חשופים  לתביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל או טיפול חסר (השמטה) שנגרמו בתום לב. לשם כך קיימת פוליסת ביטוח האחריות המקצועית.
 
יתרונות ביטוח האחריות המקצועית
כיסוי הוצאות הגנה משפטית לתביעות שהוגשו נגדכם עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית שלכם או של עובד מטעמכם.
הגנה מפני תביעות המוגשות נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.כיסוי רטרואקטיבי, במקרים בהם מעשה הרשלנות אירע לפני מועד תחילת הביטוח, המקרה לא היה ידוע למבוטח במועד תחילת הביטוח, והתביעה מוגשת נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.

 

עיקרי הפוליסה

  • כיסוי לתביעות עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית של המבוטח או עובד מטעמו.
  • כיסוי הוצאות הגנה משפטית בתביעת צד שלישי, וזאת אף מעבר לגבולות האחריות